Projekce

Naše služby

Na základě dlouholetých zkušeností zajišťujeme projekční práce v oblasti technického zabezpečení budov. Naše hlavní specializace je vytápění a vzduchotechnika.

S týmem spolupracovníků na přání zákazníka řešíme veškeré projekční potřeby ve všech stupních.

Stupně projektu

Studie
(základní stupeň dokumentace s odhadem nákladů na akci)
Dokumentace pro územní řízení
(dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí v souladu s prováděcí vyhláškou zákona 183 /2006 Sb.)
Dokumentace pro stavební řízení
(dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení v souladu s prováděcí vyhláškou zákona 183 /2006 Sb.)
Dokumentace pro provedení stavby
(podrobná projektová dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr a položkovým rozpočtem)
Dokumentace skutečného provedení stavby
(dokumentace skutečného provedení stavby a jejich drobných změn oproti schválené PD-ke kolaudaci stavby)
Dokumentace změny stavby před jejím dokončením
(dokumentace změny povolené stavby oproti schválené PD)
Dokumentace změny užívání stavby
(dokumentace změny užívání stávající stavby nevyžadující stavební úpravy v souladu s prováděcí vyhláškou zákona 183 /2006 Sb.))
Dokumentace k odstranění stavby
(dokumentace pro vydání povolení k odstranění stavby v souladu s prováděcí vyhláškou zákona 183 /2006 Sb.))
Dokumentace k ohlášení stavby
(dokumentace nevyžadující stavební povolení)
Zaměření stávajícího stavu objektu / pasport
(dokumentace stávajícího stavu existujících objektů)

Dále také zajišťujeme

EIA
(vyhodnocení vlivů na životní prostředí)
Rozptylová studie
Hluková / akustická studie
Statický posudek
Požárně bezpečnostní řešení